array(102) { ["id"]=> string(2) "81" ["email"]=> string(26) "user_mgsjjqjie@edusoho.net" ["verifiedMobile"]=> string(11) "18610281063" ["password"]=> string(44) "HRTm3v+qyh2h4iK2hLZAJ0WIxcXkl3fXVQlVmIyVyx0=" ["salt"]=> string(31) "bilwh8bd0hkw4wgw8g048oswsckw0kc" ["payPassword"]=> string(0) "" ["payPasswordSalt"]=> string(0) "" ["locale"]=> NULL ["uri"]=> string(0) "" ["nickname"]=> string(5) "david" ["title"]=> string(33) "巨推学院区块链特邀讲师" ["tags"]=> string(0) "" ["type"]=> string(10) "web_mobile" ["point"]=> string(1) "0" ["coin"]=> string(1) "0" ["smallAvatar"]=> string(47) "public://user/2018/01-16/135217188c25993372.jpg" ["mediumAvatar"]=> string(47) "public://user/2018/01-16/13521718754b615863.jpg" ["largeAvatar"]=> string(47) "public://user/2018/01-16/135217185d15039935.jpg" ["emailVerified"]=> string(1) "0" ["setup"]=> string(1) "1" ["roles"]=> array(2) { [0]=> string(9) "ROLE_USER" [1]=> string(12) "ROLE_TEACHER" } ["promoted"]=> string(1) "1" ["promotedSeq"]=> string(1) "4" ["promotedTime"]=> string(10) "1516335725" ["locked"]=> string(1) "0" ["lockDeadline"]=> string(1) "0" ["consecutivePasswordErrorTimes"]=> string(1) "0" ["lastPasswordFailTime"]=> string(1) "0" ["loginTime"]=> string(10) "1516081357" ["loginIp"]=> string(12) "124.193.87.2" ["loginSessionId"]=> string(26) "esbf007fsi4t50q8dpn8ltqhd3" ["approvalTime"]=> string(1) "0" ["approvalStatus"]=> string(9) "unapprove" ["newMessageNum"]=> string(1) "9" ["newNotificationNum"]=> string(2) "13" ["createdIp"]=> string(12) "124.193.87.2" ["createdTime"]=> string(10) "1516081351" ["updatedTime"]=> string(10) "1516335725" ["inviteCode"]=> NULL ["orgId"]=> string(1) "1" ["orgCode"]=> string(2) "1." ["registeredWay"]=> string(3) "web" ["distributorToken"]=> string(0) "" ["uuid"]=> NULL ["passwordInit"]=> string(1) "1" ["faceRegistered"]=> string(1) "0" ["registerVisitId"]=> string(0) "" ["truename"]=> string(6) "何松" ["idcard"]=> string(0) "" ["gender"]=> string(6) "secret" ["iam"]=> string(0) "" ["birthday"]=> NULL ["city"]=> string(0) "" ["mobile"]=> string(11) "18610281063" ["qq"]=> string(0) "" ["signature"]=> string(81) "4年区块链研发、亿级移动客户端研发经历,10年移动开发经验" ["about"]=> string(422) "4年区块链研发、亿级移动客户端研发经历,10年移动开发经验 14年开始研究区块链,区块链技术忠实信徒,精通区块链技术和比特币底层思想和代码,参与开发代币、矿池、机枪池等;国内第一批Android开发者,京东移动客户端首批开发者,从0到亿级亲历者;参与研发美国B&N电子商城,区块链项目成功的私募经历。 " ["company"]=> string(0) "" ["job"]=> string(0) "" ["school"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["weibo"]=> string(0) "" ["weixin"]=> string(0) "" ["isQQPublic"]=> string(1) "1" ["isWeixinPublic"]=> string(1) "1" ["isWeiboPublic"]=> string(1) "1" ["site"]=> string(0) "" ["intField1"]=> NULL ["intField2"]=> NULL ["intField3"]=> NULL ["intField4"]=> NULL ["intField5"]=> NULL ["dateField1"]=> NULL ["dateField2"]=> NULL ["dateField3"]=> NULL ["dateField4"]=> NULL ["dateField5"]=> NULL ["floatField1"]=> NULL ["floatField2"]=> NULL ["floatField3"]=> NULL ["floatField4"]=> NULL ["floatField5"]=> NULL ["varcharField1"]=> string(0) "" ["varcharField2"]=> string(0) "" ["varcharField3"]=> string(0) "" ["varcharField4"]=> string(0) "" ["varcharField5"]=> string(0) "" ["varcharField6"]=> string(0) "" ["varcharField7"]=> string(0) "" ["varcharField8"]=> string(0) "" ["varcharField9"]=> string(0) "" ["varcharField10"]=> string(0) "" ["textField1"]=> string(0) "" ["textField2"]=> string(0) "" ["textField3"]=> string(0) "" ["textField4"]=> string(0) "" ["textField5"]=> string(0) "" ["textField6"]=> string(0) "" ["textField7"]=> string(0) "" ["textField8"]=> string(0) "" ["textField9"]=> string(0) "" ["textField10"]=> string(0) "" }